RODO

Spis treści:

 • 1. Informacja dla klienta (osoba fizyczna, przedsiębiorca osoba fizyczna, wspólnicy handlowych spółek osobowych)
 • 2. Informacja dla dostawcy towaru/ usługi (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych)
 • 3. Informacja dla kandydata na pracownika.

INFORMACJA DLA KLIENTA:

(osoba fizyczna, przedsiębiorca osoba fizyczna, wspólnicy handlowych spółek osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sünkel c.u.e. Sp z o.o. z siedzibą: 66-304 Brójce, Świebodzińska 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS 0000126944 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 596-13-41-360, tel.: 95 742 98 30, adres e-mail: suenkel@suenkel-cue.com.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • a) realizacji transakcji nabycia towarów i usług,
 • b) realizacji umowy,
 • c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • d) ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • a) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
 • b) właściwych przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • a) osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych klientów,
 • b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych (w szczególności biuro rachunkowe, dostawcy usług IT),
 • c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie towaru/usługi lub dokonano ostatniego rozliczenia z tego tytułu, w zależności co nastąpiło później.

Dane osobowe mogą być przechowywane ponad okresy wskazane powyżej, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub będzie to niezbędne w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z transakcji nabycia towaru/usługi.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), przy czym jedynie pierwsza kopia przetwarzanych danych udostępniana jest nieodpłatnie, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę;
 • b) prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
 • c) prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO), w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane bez podstawy prawnej;
 • e) prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO), w zakresie danych dostarczonych przez Panią/Pana Administratorowi, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

10. Niniejsza informacja została sporządzona wg stanu na dzień 25 maja 2018 r.

INFORMACJA DLA DOSTAWCY TOWARU/USŁUGI:

(osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sünkel c.u.e. Sp z o.o. z siedzibą: 66-304 Brójce, ul. Świebodzińska 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS 0000126944 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 596-13-41-360, tel.: 95 742 98 30, adres e-mail: suenkel@suenkel-cue.com.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • a) związanym z realizacją transakcji nabycia towarów i usług,
 • b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • c) ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • a) Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
 • b) właściwych przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • a) osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych dostawców towarów/usług,
 • b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych (w szczególności biuro rachunkowe, dostawcy usług IT),
 • c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie towaru/usługi lub dokonano ostatniego rozliczenia z tego tytułu, w zależności co nastąpiło później.

Dane osobowe mogą być przechowywane ponad okresy wskazane powyżej, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub będzie to niezbędne w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z transakcji nabycia towaru/usługi.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), przy czym jedynie pierwsza kopia przetwarzanych danych udostępniana jest nieodpłatnie, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę;
 • b) prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
 • c) prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO), w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane bez podstawy prawnej;
 • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie której następuje nabycie towaru/usługi.

9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

10. Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Administratora www.suenkel-cue.com. Informacja dostępna jest również w siedzibie Administratora.

11. Niniejsza informacja została sporządzona wg stanu na dzień 25 maja 2018 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sünkel c.u.e. Sp z o.o. z siedzibą: 66-304 Brójce, ul. Świebodzińska 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS 0000126944 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 596-13-41-360, tel.: 95 742 98 30, adres e-mail: suenkel@suenkel-cue.com.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z rekrutacją na aplikowane stanowisko.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • a) zgody, tj. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • b) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 221 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • a) osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Kandydatów na Pracowników,
 • b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych (w szczególności dostawca usług IT).

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dokumentacja będzie przechowywana do momentu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana danych osobowych (Art.  7 ust. 3 RODO), przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO);
 • c) prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
 • d) prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO);e) prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO);f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia Pani/Pana udział w procesie rekrutacji.

9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

10. Niniejsza informacja została sporządzona wg stanu na dzień 25 maja 2018 r.

W ogłoszeniu rekrutacyjnym należy zamieścić klauzulę:

Osoba aplikująca zobowiązana jest zapoznać się z Informacją dla Kandydata na Pracownika, która stanowi załącznik do ogłoszenia rekrutacyjnego lub zamieszczona jest na stronie internetowej Pracodawcy www.suenkel-cue.com.

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić wyłącznie następujące informacje, zgodnie z art. 221 § 1 KP: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia a ponadto dane kontaktowe np. nr telefonu, adres e-mail.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest  zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dla Kandydata na Pracownika.”